top of page

PHÊ DUYỆT

Appointments: Text
Appointments: Bookings

Quan tâm đến việc là một sinh viên? Bây giờ bạn có thể yêu cầu một cuộc hẹn để nhập học. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi để biết bạn cần trợ giúp về vấn đề gì và hiện tại bạn đang ở đâu. Sau cuộc hẹn này, một nhân viên sẽ hỗ trợ bạn sắp xếp một cuộc hẹn để kiểm tra trình độ được thực hiện qua Zoom.

* Gọi 505.321.9620 để đặt lịch qua điện thoại *

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

¿Interesado en ser estudiante? Ahora puede solicitar una cita para una ingesta. Durante este proceso, haremos preguntas para tener una idea de con qué necesita ayuda y dónde se encuentra realitymente. Después de esta cita, un miembro del personal lo ayudará a programar una cita para una prueba de nivel realizada a través de Zoom.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

* Llame al 505.321.9620 para programar bởi teléfono *

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Appointments: Text
bottom of page