top of page
IMG_9815.JPG

ĐỌC HIỂU - BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC QUÁ!

Đây là chương trình giảng dạy được phát triển bởi Margaret Barker, người sáng lập Ethos Literacy để dạy các thành phần cốt lõi của việc đọc với trọng tâm là
nhận biết âm vị và chữ cái. Nó có thể được sử dụng cho cả những người học tiếng Anh và đọc viết cơ bản.

Reading - You Can Do It Too!: About Us

about reading - you can do it too!

Reading You Can Do It Too! will give learners the tools they need to master the first four components of reading:

 • Phonemic awareness: recognizing the sounds in spoken words

 • Alphabetic awareness: recognizing the letters and the sounds they represent

 • Blending: smoothly joining the sounds together

 • Syntactic awareness: knowledge of word order

Plus an introduction to the other components of reading: fluency, vocabulary, background knowledge and comprehension

Reading You Can Do It Too!

 • Contains a script and detailed instructions tutors can use to conduct the lessons

 • Uses visuals and examples appropriate for emergent learners

 • Uses multi-sensory teaching modalities, memory aids, writing, games and puzzles

 • Is appropriate for learners with reading skills below 3.9 grade equivalency level

 • Is appropriate for English language learners

 • Is designed to be used by volunteer tutors

 • Is written at 7th grade level equivalency on the Fry Readability Scale making it ideal for peer-to-peer tutoring 

jerrid-julie.jpg
booth.jpg
proliteracyconfpresent.jpg

Chúng tôi đã giới thiệu Đọc - Bạn Cũng Có Thể Làm Được! Tại Hội nghị ProLiteracy năm 2019, nơi Margaret thuyết trình trước những người trưởng thành học xóa mù chữ. Các thành viên hội đồng quản trị Julie McCord và Jerrid Williams đã nói chuyện với những người tham dự hội nghị về chương trình giảng dạy.

Reading - You Can Do It Too!: About Us
bottom of page